دبیرستان دخترانه حضرت جواد الائمه (دوره دوم)
 
  مشاورین ، دبیران ، حسابدار  

حسابدار:خانم میرشکاری

مشاورین:خانم ها نجم، رفعتی نیا،کهن سال،پورمحمدی

آزمایشگاه: خانم پارسائیان،خانم خانی

ضمنا تعداد دبیران در گروههای مختلف درسی 53نفر می باشند