مشاورین ، دبیران ، حسابدار  

حسابدار:خانم میرشکاری

مشاورین:خانم ها آروین،پورمحمدی،رفعتی نیا،نجم

آزمایشگاه: خانم پارسائیان،خانم خانی

ضمنا تعداد دبیران در گروههای مختلف درسی 53نفر می باشند

     
 
 
نقشه سایت