کادر اداری و اجرایی  

 

مدیریت :خانم حیدری

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

 


مسئول امور عمومی: خانم جبالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

 

 

مسئول پرورشی : خانم جعفرزاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

 

مسئول پایه دهم  :خانم سفید
مدرک تحصیلی : کارشناسی 

 

مسئول پایه یازدهم  : خانم امامی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

 

مسئول پایه دوازدهم  : خانم غفوری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

 

مسئول فن آوری: خانم ذبیحی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

مسئول اموردفتری:خانم سازش

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

کتابدار: خانم عباسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مربی بهداشت: خانم تیموری

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

 

خدمتگزاران:آقای تیموری،خانم زارع کمالی ، خانم زینلی

 

     
 
 
نقشه سایت