فرم


نیازسنجی اولویت آموزشی

پرسشنامه ذیل به منظور نیازسنجی اولویت های آموزشی شما جهت کمک و راهنمایی فرزندان عزیزتان طراحی شده است ، لذا از شما بزرگواران انتظار می رود با ارائه پاسخ دقیق به سؤالات ،  مدرسه را در تدوین و انجام برنامه ریزیهای آموزشی و مشاوره ای یاری فرمائید .

پاسخ به تمامی پرسش ها الزامی است


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.